Šuns veislė ir vardas________________________________________________
Vedlio vardas, pavardė______________________________________________

1. Gulėjimas grupėje (2 min.) matant vedlį (10 balų)__________________________

Vedliai užima savo vietas eilėje laikydami šunis už pavadžio, šuo turi sėdėti vedliui iš kairės. Atstumas tarp šunų – maždaug 3 m. Vienas paskui kitą veliai pagal komandą paguldo šunis. Komanda “gulėt” duodama iš kairės į dešinę, o “sėdėt” (pratimui baigiantis) – iš dešinės į kairę. (Pirma atsigulęs šuo turi paskutinis atsisėsti.) Komandos šuniui duodamos tik nurodžius stiuartui. Vedliai visi kartu nueina nuo šunų mazdaug dviem minutėms. Laikas pradedamas skaičiuoti, kai visi vedliai yra nuėję nuo šunų mždaug 10 -15 žingsnių. Laikui praėjus, ir stiuartui leidus visi kartu prieina prie šunų. Pagal stiuarto nurodymą, vienas po kito šunys yra pasodinami. Grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 šunys. Vedliams reikia priminti, kad jie nesakytų komandų per garsiai – tai gali trikdyti kitus šunis, todėl bus griežtai baudžiama.

2. Komanda „Greta“ (10 balų)_____________________________________________

• Vedlys duoda komandą „Greta“ ir pradeda eiti su šunimi. Schemą sudaro posūkiai į kairę ir dešinę bei apsisukimas aplink esant normaliam tempui.
• Vedlys su šunimi praeina tarp žmonių aštuoniuke ir, nesustojęs, grįžta į pradinį tašką.
Komanda “greta” gali būti duota pradedant pratimą, keičiant greiti ir po sustojimo. Vedliui sustojus, šuo turi iš karto atsisėsti jam iš kairės be papildomos komandos.

3. Komanda „Sėdėt“ (10 balų)______________________________________________

Vedlys duoda komandą „Greta“ ir pradeda eiti su šunimi tiesiai apie 10 normalių žingsnių, duoda komandą “Sėdėt”. Šuniui atsisėdus vedlys palieka sėdintį šunį ir eina pirmyn apie 20-30 normalių žingsnių, apsisuka ir sustoja veidu į šunį. Po 3 s, po stiuarto leidimo grįžta prie šuns ir atsistoja šalia.

4. Komanda „Gulėt“, „Pas mane“, „Greta“ (15 balų)__________________________

Vedlys duoda komandą „Greta“ ir pradeda eiti su šunimi tiesiai apie 10 normalių žingsnių, duoda komandą “Gulėt”. Vedlys palieka gulinti šunį ir eina pirmyn apie 20-30 normalių žingsnių, apsisuka ir sustoja veidu į šunį. Po 3 s, stiuartui leidus, vedlys kviečia šunį. Po 2 s., kai šuo atsisėda prieš vedlį, duodama komanda „greta“, po kurios šuo turi užimti poziciją šalia vedlio is kairės. Šuns vardas gali būti ištariams prieš komandą, tačiau jie turi būti ištarti vienas paskui kitą ir nesukurti dviejų komandų įspūdžio.

5. Komanda „Gulėt“ per atstumą (5 balai)___________________________________

Stiuartui nurodžius, vedlys pasodina šunį ir nueina maždaug 5 m. Šuo turi pakeisti pozą nepajudėdamas iš vietos.. Vedlys gali naudoti tiek komandas balsu, tiek rankų ženklus, bet jie turi būti trumpi ir naudojami kartu. Po komandos “gulėt”, gavęs nurodymą, vedlys grįžta prie šuns ir pasodina jį sau iš kairės.

6. Siuntimas „Į vietą“ (10 balų“)____________________________________________

Šuo siunčiamas į iš anksto pažymėta vietą (vedlio daiktas), esantį už maždaug 10-15 m. Kai šuo pasiekia daiktą, vedlys jam liepia atsigulti.

Viso_____balų.

Data:____________

Parašas____________