uns veisl? ir vardas________________________________________________
Vedlio vardas, pavard?______________________________________________

1. Gul?jimas grup?je (2 min.) matant vedl? (10 bal?)__________________________

Vedliai uima savo vietas eil?je laikydami unis u pavadio, uo turi s?d?ti vedliui i kair?s. Atstumas tarp un? – madaug 3 m. Vienas paskui kit? veliai pagal komand? paguldo unis. Komanda gul?t duodama i kair?s ? dein?, o s?d?t (pratimui baigiantis) – i dein?s ? kair?. (Pirma atsigul?s uo turi paskutinis atsis?sti.) Komandos uniui duodamos tik nurodius stiuartui. Vedliai visi kartu nueina nuo un? mazdaug dviem minut?ms. Laikas pradedamas skai?iuoti, kai visi vedliai yra nu?j? nuo un? mdaug 10 -15 ingsni?. Laikui pra?jus, ir stiuartui leidus visi kartu prieina prie un?. Pagal stiuarto nurodym?, vienas po kito unys yra pasodinami. Grup?je turi b?ti ne maiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 unys. Vedliams reikia priminti, kad jie nesakyt? komand? per garsiai – tai gali trikdyti kitus unis, tod?l bus grietai baudiama.

2. Komanda Greta (10 bal?)_____________________________________________

Vedlys duoda komand? Greta ir pradeda eiti su unimi. Schem? sudaro pos?kiai ? kair? ir dein? bei apsisukimas aplink esant normaliam tempui.
Vedlys su unimi praeina tarp moni? atuoniuke ir, nesustoj?s, gr?ta ? pradin? tak?.
Komanda greta gali b?ti duota pradedant pratim?, kei?iant greiti ir po sustojimo. Vedliui sustojus, uo turi i karto atsis?sti jam i kair?s be papildomos komandos.

3. Komanda S?d?t (10 bal?)______________________________________________

Vedlys duoda komand? Greta ir pradeda eiti su unimi tiesiai apie 10 normali? ingsni?, duoda komand? S?d?t. uniui atsis?dus vedlys palieka s?dint? un? ir eina pirmyn apie 20-30 normali? ingsni?, apsisuka ir sustoja veidu ? un?. Po 3 s, po stiuarto leidimo gr?ta prie uns ir atsistoja alia.

4. Komanda Gul?t, Pas mane, Greta (15 bal?)__________________________

Vedlys duoda komand? Greta ir pradeda eiti su unimi tiesiai apie 10 normali? ingsni?, duoda komand? Gul?t. Vedlys palieka gulinti un? ir eina pirmyn apie 20-30 normali? ingsni?, apsisuka ir sustoja veidu ? un?. Po 3 s, stiuartui leidus, vedlys kvie?ia un?. Po 2 s., kai uo atsis?da prie vedl?, duodama komanda greta, po kurios uo turi uimti pozicij? alia vedlio is kair?s. uns vardas gali b?ti itariams prie komand?, ta?iau jie turi b?ti itarti vienas paskui kit? ir nesukurti dviej? komand? ?sp?dio.

5. Komanda Gul?t per atstum? (5 balai)___________________________________

Stiuartui nurodius, vedlys pasodina un? ir nueina madaug 5 m. uo turi pakeisti poz? nepajud?damas i vietos.. Vedlys gali naudoti tiek komandas balsu, tiek rank? enklus, bet jie turi b?ti trumpi ir naudojami kartu. Po komandos gul?t, gav?s nurodym?, vedlys gr?ta prie uns ir pasodina j? sau i kair?s.

6. Siuntimas ? viet? (10 bal?)____________________________________________

uo siun?iamas ? i anksto paym?ta viet? (vedlio daiktas), esant? u madaug 10-15 m. Kai uo pasiekia daikt?, vedlys jam liepia atsigulti.

Viso_____bal?.

Data:____________

Paraas____________