Diplomuota pedagog?, turinti nema? darbo su vaikais patirt? ir paruousi ne vien? Jaun?j? Vedli? konkurs? laim?toj?, taip pat ir patyrusi un? dresuotoja Diana kvie?ia visus norin?ius vaiku?ius ir paauglius nuo 6 iki 18 met? mokytis hendlingo meno.

Jaunieji vedliai (hendleriai) tai vaikai nuo 7 iki 18 met?, kurie mokosi uns demonstracijos meno, o pramok? rodo unis parodose ir dalyvauja Jaun?j? vedli? konkursuose. Kadangi turiu aukt?j? pedagogin? isilavinim? ir vis? savo gyvenim? rimtai dom?jausi kinologija un? auginimu, veisimu, dresavimu, parodomis ir .t.t., pama?iau puiki? galimyb? suderinti kinologij? ir pedagogik? ir taip gim? mintis ?kurti Jaun?j? vedli? mokykl?l?, kuri veikia nuo 2001 met?. Vaikai m?s? mokykl?l?je pirmiausia imoksta myl?ti ir r?pintis savo augintiniais, taip pat gauna teorini? ini? apie uns anatomij?, ?vairi? veisli? istorij?, paskirt? ir rodymo parodose ypatumus. Svarbiausia tai, kad vaikai imoksta pasitik?ti savimi, nugal?ti scenos baim?, kontroliuoti emocijas , k?rybikai save ireikti, demonstruojant puik? savitarpio supratim? su unimi.

Bendravimas su gyv?nais labai praturtina mones, tai ir aktyvus gyvenimo b?das ir daugyb? teigiam? emocij?. Manau, kad m?s? mokykl?l?je ?gyta patirtis tikrai pravers vaikams ateityje net tuo atveju, jei jie nesusies savo gyvenimo su kinologija.

Straipsniai:
Umegsti ryi su unimi
Lietuvos jaun?j? vedli? nugal?toja