FCI Tarptautin? kinolog? federacija
LKD Lietuvos kinolog? draugija
JN jaunimo nugal?tojas
KL.JN klubo jaunimo nugal?tojas
BALT JN Baltijos jaunimo nugal?tojas
CAC kandidato ? groio ?empionus sertifikatas
N nugal?tojas
KL.N klubo nugal?tojas
BALT N Baltijos nugal?tojas
VN veteran? nugal?tojas
KL.VN klubo veteran? nugal?tojas
BALT VN Baltijos veteran? nugal?tojas
CACIB kandidato ? tarptautinius groio ?empionus sertifikatas
R.CACIB rezervinio kandidato ? tarptautinius groio ?empionus sertifikatas
BOB geriausias veisl?s atstovas
CH - ?empionas
InterCH Tarptautinis groio ?empionas
EUROW (Euro Winner) Europos Nugaletojas
WW - (World Winner) Pasaulio Nugaletojas
BIG - (Best in Group) Geriausias/graiausias grup?j?
BIS (Best in Show) Geriausias/graiausias parodos uo
PRA (Progressive Retinal Atrophy) Progresyvi tinklain?s atrofija
Patella (Patella luxation) – girnel?s inirimas

Lietuvos jaunimo ?empionas LT JCH gali b?ti suteikiamas unims, turintiems ne maiau kaip trij? titul? JN, LT JN, Kl.JN, suteikt? dviej? skirting? teis?j?.

Lietuvos ?empionas LT CH gali b?ti suteikiamas unims:

  • turintiems ne maiau kaip trij? LT CAC titul? (vienas j? turi b?ti gautas tarptautin?je arba veisl?s klubo parodoje), suteikt? dviej? skirting? teis?j?;
  • turintiems ne maiau kaip dviej? LT CAC titul? (vienas j? turi b?ti gautas tarptautin?je arba veisl?s klubo parodoje), suteikt? dviej? skirting? teis?j?, bei FCI pripa?stam? darbin? diplom? (tinkam? pretenduoti ? Tarptautinio groio ?empiono titul?);
  • turintiems ne maiau kaip penki? LT CAC titul?, suteikt? trij? skirting? teis?j?;
  • Tarp pirmo ir paskutinio LT CAC turi praeiti ne maiau kaip vieneri metai. Titului gauti uns kilm?s dokumentuose turi b?ti maiausiai dvi generacijos. LT JCH titulas atitinka vien? LT CAC titul?, metai skai?iuojami nuo paskutinio JN titulo gavimo datos.

Lietuvos veisl?s klubo ?empionas LT Kl.CH suteikiamas unims, du kartus tapusiems klubo nugal?toju arba vien? kart? tapusiems klubo nugal?toju ir turintiems LT CH titul?.

Baltijos jaunimo ?empionas BALT JCH suteikiamas patvirtinus LT JCH, LV JCH, EST JCH titulus.

Baltijos ?empionas BALT CH suteikiamas patvirtinus LT CH, LV CH, EST CH titulus.

Tarptautinis groio ?empionas Int.CH (CIB) suteikiamas unims:

  • kurie pagal FCI reikalavimus neprivalo tur?ti darbinio diplomo, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose alyse, suteiktus maiausiai trij? skirting? teis?j?;
  • kurie pagal FCI reikalavimus privalo tur?ti darbin? diplom?, surinkusiems maiausiai du CACIB titulus dviejose skirtingose alyse, suteiktus skirting? teis?j?, ir tur?ti FCI pripa?stam? darbin? diplom?. Darbinio diplomo idavimo data nesvarbi;
  • Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti maiausiai 366 dienos. Int.CH titulas gali b?ti suteiktas tik unims, kuri? kilm?s dokumentuose yra maiausiai trys generacijos. Tarptautinio groio ?empiono titul? tvirtina FCI sekretoriatas, tarpininkaujant LKD.

Tarptautinis parod? ?empionas CIE suteikiamas unims, kurie pagal FCI reikalavimus privalo tur?ti darbin? diplom?, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose alyse, suteiktus maiausiai trij? skirting? teis?j?, neatsivelgiant ? konkurencij?. Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti maiausiai 366 dienos. CIE titulas gali b?ti suteiktas tik unims, kuri? kilm?s dokumentuose yra maiausiai trys generacijos. Tarptautinio parod? ?empiono titul? tvirtina FCI sekretoriatas, tarpininkaujant LKD.

Parodose unys vertinami iose klas?se:

uniuk? nuo 4 iki 6 m?n. amiaus;

mayli? nuo 6 iki 9 m?n. amiaus;

jaunimo nuo 9 iki 18 m?n. amiaus;

pereinamoji nuo 15 iki 24 m?n. amiaus;

atviroji nuo 15 m?n. amiaus;

darbin? nuo 15 m?n. amiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripa?stamo darbinio diplomo kopij?);

?empion? nuo 15 m?n. amiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripa?stamo nacionalinio ar tarptautinio ?empiono sertifikato kopij?, gali b?ti ir alies, ne FCI nar?s);

klubo ?empion? nuo 15 m?n. amiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti LKD klubo ?empiono sertifikato kopij?) tik veisl?s klub? parodose, kuriose suteikiamas LK.Nxx titulas; dalyvauja palyginime d?l nugal?tojo titulo;

veteran? nuo 8 met? amiaus.

 

Teis?jo ?vertinimas yra galutinis ir neskundiamas, nebent teis?jas paeid? laiko reglament?, LKD ar FCI parod? taisykles.

Visi titulai suteikiami teis?jo nuoi?ra.

1.1. uniuk? ir mayli? klas?se gali b?ti suteikti ?vertinimai labai perspektyvus, perspektyvus, maai perspektyvus, neperspektyvus, atitinkantys puikiai, labai gerai, gerai, patenkinamai , skiriamos 4 vietos, titulai nesuteikiami.

1.2. Jaunimo, pereinamojoje, atvirojoje, darbin?je, ?empion? ir veteran? klas?se auk?iausias ?vertinimas puikiai.

1.3. Jaunimo klas?s uniui (kalei), ?vertintam puikiai ir u?musiam I viet?, gali b?ti suteiktas atitinkantis parodos rang? Jaunimo nugal?tojo titulas:

1.3.1. Jaunimo nugal?tojas JN regionin?se, tarptautin?se parodose (iskyrus tarptautines parodas Lietuvos nugal?tojas ir Baltijos nugal?tojas);

1.3.2. Lietuvos jaunimo nugal?tojas LT JN(metai) tarptautin?je parodoje Lietuvos nugal?tojas

1.3.3. Klubo jaunimo nugal?tojas Kl. JN(metai) veisl?s klubo parodose;

1.3.4. Baltijos jaunimo nugal?tojas BALT. JN(metai) – tarptautin?je parodoje Baltijos nugal?tojas

1.4. Pereinamosios, atvirosios, darbin?s ir ?empion? klas?s unims (kal?ms) gali b?ti suteikti ie titulai:

1.4.1. Kandidatas ? Lietuvos groio ?empionus LT CAC visose parodose uniui (kalei), ?vertintam puikiai ir u?musiam savo klas?je I viet?;

1.4.2. Kandidatas ? tarptautinius groio ?empionus CACIB tarptautin?se parodose d?l io titulo varosi unys (kal?s), ikovoj? LT CAC titulus;

1.4.3. Rezervinis kandidatas ? tarptautinius groio ?empionus R.CACIB tarptautin?se parodose d?l io titulo varosi unys (kal?s), ikovoj? LT CAC titulus (iskyrus ikovojus? CACIB titul?) ir II viet? u?m?s uo (kal?) i tos klas?s, kurioje buvo suteiktas CACIB titulas;

1.4.4. Parodos nugal?tojas N visose parodose, iskyrus tarptautines parodas Lietuvos nugal?tojas ir Baltijos nugal?tojas, d?l io titulo varosi LT CAC titulus ikovoj? unys (kal?s);

1.4.5. Lietuvos nugal?tojas LT N(metai) tarptautin?je parodoje Lietuvos nugal?tojas d?l io titulo varosi LT CAC titulus ikovoj? unys (kal?s);

1.4.6. Klubo nugal?tojas Kl. N(metai) veisl?s klubo parodoje d?l io titulo varosi LT CAC titulus ikovoj? unys (kal?s);

1.4.7. Baltijos nugal?tojas BALT N(metai) tarptautin?je parodoje Baltijos nugal?tojas d?l io titulo varosi LT CAC titulus ikovoj? unys (kal?s).

1.5. Veteran? klas?s uniui (kalei), ?vertintam puikiai ir u?musiam I viet?, gali b?ti suteiktas atitinkantis parodos rang? Veteran? nugal?tojo titulas:

1.5.1. Veteran? nugal?tojas VN regionin?se, tarptautin?se parodose (iskyrus tarptautines parodas Lietuvos nugal?tojas ir Baltijos nugal?tojas);

1.5.2. Lietuvos veteran? nugal?tojas LT VN(metai) tarptautin?je parodoje Lietuvos nugal?tojas

1.5.3. Klubo veteran? nugal?tojas Kl.VN(metai) veisl?s klubo parodose;

1.5.4. Baltijos veteran? nugal?tojas BALT.VN(metai) – tarptautin?je parodoje Baltijos nugal?tojas.

1.6. Jaunimo, pereinamosios, atvirosios, darbin?s, ?empion? ir veteran? klas?s unims (kal?ms), gali b?ti suteiktas titulas Veisl?s nugal?tojas BOB d?l io titulo varosi unys ir kal?s, ikovoj? atitinkamus parodos rangui Jaunimo nugal?tojo, Nugal?tojo ir Veteran? nugal?tojo titulus.

SOCIALIZACIJOS TESTAS UO MIESTE VILNIE?I? AUGINTINIAMS